Pokémon the Series

83,465 avatars1997 - present1,200 episodes
Season
Pokémon: Black & White 3,486 avatars