Pokémon the Series

79,528 avatars1997 - present1,165 episodes
Season
Pokémon: Black & White 3,486 avatars